Tijdige informatieuitwisseling helpt bij preventie en vroegsignalering van schulden

Nieuwsbericht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid           | 01-07-2019

Tijdige informatieuitwisseling helpt bij preventie en vroegsignalering van schulden

Door het tijdig signaleren van schulden kunnen gemeenten mensen met beginnende schulden hulp aanbieden voordat zij zelf aan de bel trekken. Steeds meer gemeenten werken daarom samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars en energie- en drinkwaterbedrijven. De wetswijziging gemeentelijke schuldhulpverlening geeft gemeenten expliciet toestemming om bijvoorbeeld vroegtijdig informatie over huurachterstanden te ontvangen van woningcorporaties. Gemeenten kunnen mensen met huurachterstanden daardoor beter en sneller vinden en vervolgens helpen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met deze wijziging van de Wet gemeenten schuldhulpverlening.

Mensen met schulden zijn nu vaak veel tijd kwijt met het op orde brengen van de administratie. Na de wetswijziging mogen hulpverleners zelf gegevens verzamelen en registers raadplegen. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over inkomen en vermogen. Uitwisseling van persoonsgegevens gebeurt altijd doelgericht en zorgvuldig, met inachtneming van de privacyregels. Gemeenten moeten daarom bij de start van een schuldhulpverleningstraject een beschikking afgeven met daarbij een plan van aanpak. Iemand met schulden weet daardoor waar hij aan toe is. Ook is dan helder welke gegevens de gemeente gebruikt. Veel gemeenten werken al op deze wijze.

bron: www.rijksoverheid.nl

Geldzorgen? SchuldHulpMaatje helpt al 5 jaar in Purmerend , nu ook in Beemster!

Samen lukt ‘t, dat is waarin ze geloven bij SchuldHulpMaatje. Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te oordelen, maar gewoon met je aan de slag gaat om weer financieel orde op zaken te stellen. De maatjes doen dat.

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens te maken met schulden. Lang niet altijd ‘eigen schuld…’ . Een scheiding, ziekte of ontslagronde kan er zomaar voor zorgen dat de schulden zich rap opstapelen. En wat doe je dan, als steeds je geld op is voor de maand voorbij is?

Uit schaamte zoeken veel mensen (te) laat hulp of helemaal niet. SchuldHulpMaatje zet zich in om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten  te helpen. Begeleiding om anders met je geld om te gaan en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal. Aan de begeleiding door een maatje zijn geen kosten verbonden. Het doel is om toenemende geldzorgen en schuldenproblematiek aan te pakken.

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. Naastenliefde is de basis en en het evangelie is de inspiratiebron. Iedereen die hulp nodig heeft bij financiële problemen kan rekenen op de steun van onze schuldhulpmaatjes. Zonder kosten, ongeacht geloof, ras, geaardheid of afkomst.

In Purmerend is SchuldHulpMaatje nu vijf jaar actief. Door een samenwerking van de lokale kerken, waaronder ook de Protestantse Gemeente Beemster, is de afdeling opgericht.De maatjes van deze afdeling komen uit Purmerend, en nu ook uit Beemster. Deze vrijwilligers worden getraind en scherp gehouden volgens een landelijk trainingsprogramma van SchuldHulpMaatje Nederland. In 2018 kreeg een groot aantal mensen hulp van de ruim 20 gecertificeerde maatjes en zijn 31 nieuwe aanvragen in behandeling genomen. De aanpak van SchulHulpMaatje is een welkome aanvulling op de professionele schuldhulpverlening.

Geldzorgen? Het is niet nodig om alleen te blijven tobben. Zoek een maatje, dat helpt!

Contact: 06 20464700; www.shmpurmerend.nl 

Interview met Jan Zwart

img_0088-jan-uilSinds wanneer ben je bij Schuldhulpmaatje betrokken?

Vrijwel vanaf het begin. In een overleg van vertegenwoordigers van diverse kerken werd op 30 mei 2012 een stuurgroep samengesteld waar ik ook deel van uitmaakte. Vanaf dat moment voerden wij allerlei overleg met diverse instanties zoals Gemeente Purmerend(Schuldsanering Activa), de Sociaal Medische Dienst(Sociaal Raadslieden), Humanitas. Al in de aanloopfase wilden wij duidelijk maken wie wij zijn, wat wij willen gaan doen en hoe wij willen samenwerken. Door onze open opstelling kregen wij enkel positieve reacties.

Wat is Schuldhulpmaatje eigenlijk?

Al in 2010 waren vertegenwoordigers van diverse kerken begonnen met een landelijke opzet om in elke grotere plaats of regio een plaatselijke stichting op te richten met als doel om als vrijwilligersorganisatie mensen met financiële problemen tot raad en daad te zijn. Men zag ook in de praktijk de nood die er is; het groter wordende verschil tussen rijk en arm en de onmacht die er bij velen was om er zelf uit te komen. Dit had ook te maken met een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt door toeneming van allerlei regels ook op financieel gebied terwijl  ook de digitalisering van de maatschappij voor velen nog steeds een grote barrière is.

Hoe komt het dat je je bent gaan inzetten voor mensen met schulden?

Al sinds mijn 23ste koos ik voor het beroep van maatschappelijk werker. Werkervaring deed ik op bij de reclassering, bejaardenzorg, psychiatrische hulpverlening en nog het langst als maatschappelijk werker bij het Leger des Heils in de binnenstad van Amsterdam. Veel van mijn cliënten hadden uitkerings-, schulden- en budgetterings-problemen en nadat ik met pensioen ging kwam ik via een vriend als vrijwilliger bij de voedselbank terecht waar ik ook baat had van mijn werkervaring.

Toen er vanuit de plaatselijke kerken gestart werd met het oprichten van een plaatselijke stichting Schuldhulpmaatje sprak mij dat zeer aan. Bij de Voedselbank had ik al ervaren dat bijna alle mensen wel in de financiële problemen zaten maar dat er allerlei redenen waren waarom het niet lukte er uit te komen. O.a. een ondoorzichtig toeslagenbeleid, onvoldoende bekendheid hoe je van de professionele hulpverlening gebruik kunt maken, voor jezelf niet toe willen geven dat je er zelf niet uitkomt, , in een te laat stadium hulp inschakelen, de veelal ambtelijke taal van brieven niet begrijpen mede door culturele en taalproblemen. En verder echtscheidings- en werkeloosheidsproblemen.

Waarom koos je ervoor om vanuit de kerken vrijwilligershulp te verlenen?

Ik vind het een goede zaak dat de 6 plaatselijke kerken inzien dat zij naast een evangeliserende ook een diaconale taak hebben, waarmee ik bedoel dat wij in concrete zin dienstbaar willen zijn aan de bevolking te Purmerend en Beemster. Ik vind het een mooie ontwikkeling dat deze kerken meer en meer gaan samenwerken zoals via Schuldhulpmaatje, Present en Diaconaal Platform. Wij vinden het belangrijk dat  samengewerkt wordt met de professionele hulpverlening en andere vrijwilligersorganisaties.

Als maatje willen wij naast degenen staan, die er zelf niet meer uit komen. Dit houdt in dat wij weer hoop en perspectief willen bieden, schulden inventariseren en regelingen treffen en de haalbaarheid hiervan inschatten. Brieven opstellen als men dit zelf niet kan. Wij adviseren de cliënt hierbij maar als vrijwilligersorganisatie nemen wij niet de verantwoordelijkheid over. Wij hebben nu 22 maatjes, die veelal in de financiële sector hebben gewerkt. Om maatje te worden is dit overigens geen voorwaarde.

Wat is je huidige rol binnen Schuldhulpmaatje Purmerend?

In het voorjaar van 2013 troffen wij de laatste voorbereidingen voor oprichting van Schuldhulpmaatje Purmerend. Op 8 augustus 2013 werd onze Stichting Schuldhulpmaatje Purmerend in aanwezigheid van Notaris Cabenda opgericht. Binnen het Bestuur werden de diverse functie verdeeld waarbij ik voorzitter werd. Ik zie mijn taak als coördinerend en initiërend. Uit ervaring heb ik gemerkt dat wij alle kennis binnen het Bestuur nodig hebben en elkaar zo waardevol kunnen aanvullen. Op landelijk niveau vertegenwoordig ik met een medebestuurslid SHMPurmerend waar wij als landelijke organisatie 2 keer per jaar bij elkaar komen met de andere ong. 75 plaatselijke stichtingen. Verder zit ik met één van onze twee coördinatoren in het stedelijk Ketenoverleg Schuldhulpverlening. Daarnaast ben ik ook een schuldhulpmaatje met diverse cliënten. Dit geldt overigens ook voor diverse andere bestuursleden. Zodoende behouden wij een rechtstreekse link met het directe maatjeswerk. En verder ben ik nog steeds actief als vrijwilliger maatschappelijk werker bij de voedselbank waar deels ook een overloop met onze cliënten is.

Kun je een voorbeeld geven van een cliënt?

Ik denk aan een cliënt die al wel een aantal jaren in Nederland woonde, wel een huurwoning had, maar door een complicatie geen verblijfsvergunning kreeg, daardoor geen uitkering had, geen zorgverzekering en steeds meer schulden kreeg en bedreigd werd met beslaglegging en uithuiszetting.  Ik zag het als mijn taak om het vastgelopen contact tussen de advocaat en de IND(Immigratie- en Naturalisatie Dienst) te herstellen, waardoor met enige moeite alsnog een verblijfsvergunning werd verstrekt. Vervolgens heb ik de schuldeisers geïnformeerd over de situatie, toeslagen geregeld en voor zover de financiële ruimte dit toeliet, regelingen getroffen met schuldeisers. Dit verloopt succesvol en geeft mij veel voldoening.

Welke droom heb je voor Purmerend?

Dat we als bewoners van de stad Purmerend en de Gemeente Beemster in vrede samen- leven.  Dat niemand onnodig financiële zorgen heeft en voor zover dat wel zo is hierbij hulp krijgt om mee te doen in een ingewikkelde maatschappij. En dat ook vrijwilligers vanuit een interkerkelijke organisatie hierin een rol mogen spelen opdat ook de volmaakte liefde van Jezus Christus in ons deels  zichtbaar mag worden. En verder vind ik dat wij een signalerende taak hebben als regelingen niet goed functioneren en er maatschappelijke lacunes zijn.

(interviewer bestuurslid Anne Muis)

SHM Purmerend wint 500€ bij het Lokaal Compliment

Op 11 december werd de winnaar van het Lokaal Compliment 2014 door wethouder Geoffrey Nijenhuis bekendgemaakt. Ieder jaar reikt de gemeente deze vrijwilligersprijs van 1000 euro uit aan een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de Purmerendse samenleving. Daarnaast zijn er 2 extra prijzen van 500 euro beschikbaar gesteld door het Coöperatiefonds van Rabobank Waterland en woningcorporatie Intermaris.

complimentLokaal compliment 4 A Jan

Meer dan vijftig initiatieven deden dit jaar een gooi naar het Lokaal Compliment 2014. Het thema van dit jaar was ’Beter voor elkaar’. Alleen organisaties die zich inzetten voor het versterken van de sociaaleconomische kansen van mensen in Purmerend kwamen in aanmerking voor de prijs.

Uit de vele aanmeldingen waren negen genomineerden gekozen, die donderdag in Wijkplein Where een stem van het publiek probeerden te winnen. Dit deden ze aan de hand van een korte ’pitch’ waarin de kernpunten van de organisatie nog eens werden genoemd. ,,Stem met je hart”, was de boodschap van wethouder Geoffrey Nijenhuis.

De eerste extra prijs van € 500, beschikbaar gesteld door RABO bank, was voor Stichting SchuldHulpMaatje Purmerend. De volgende extra prijs, beschikbaar gesteld door Intermaris, was voor Repair Café. Zij repareren kapotte apparaten. De eerste prijs, uitgereikt door de Gemeente Purmerend, was voor de avondschool De Sprankel. De Sprankel bied onderwijs voor kwetsbare volwassenen, laaggeschoolden en mensen met een verstandelijke beperking.

DSC05094 DSC05091

Interview met Jan Schuuring, Coördinator SHMPurmerend.

jan schuuringJan Schuuring is sinds 2012 betrokken bij het oprichten van Schuldhulpmaatje Purmerend. Jan is een actieve 65er, die zich met verve vrijwillig inzet voor de groeiende groep mensen met financiële problemen.  Hij is de coördinator van een groep schuldhulpmaatjes die zich inzetten in de regio Purmerend. Nu er binnenkort een nieuwe groep schuldhulpmaatjes zal worden getraind is dit een mooi moment om eens stil te staan de werkzaamheden van Jan als coördinator.

Hoe ben je ertoe gekomen om je te gaan inzetten voor Schuldhulpmaatje te Purmerend?

Eigenlijk is mijn belangstelling voor het werk van de schuldhulpverlening ontstaan, doordat een collega van mij als schuldhulpverlener actief was. Zelf kom ik uit de financiële wereld. Eén van mijn functies binnen de bank is o.a. bij de afdeling bijzondere kredieten geweest. De afdeling waar vanuit zakelijke relaties waarvan het krediet extra begeleiding nodig heeft, begeleid worden. Het interessante en ook bevredigende van dit werk was, dat je samen met de cliënt de problemen op financieel gebied, waardoor deze ook waren ontstaan, door een stringente begeleiding en advies het bedrijf weer financieel gezond te krijgen. Eigenlijk vond ik het vanzelfsprekend om, toen ik stopte met werken mij aan te melden als vrijwilliger bij de schuldhulpverlening. Via internet heb ik mij aangemeld bij Schuldhulpmaatje. In Purmerend was nog geen afdeling van Schuldhulpmaatje actief. Daar de achtergrond en de organisatie van Schuldhulpmaatje mij aan sprak heb ik het initiatief genomen om ook in Purmerend een Schuldhulpmaatje organisatie op te zetten.

Wat houdt dat precies in Coördinator zijn?

Als coördinator begeleid ik zelf geen cliënten. Een belangrijk onderdeel van je functie is het voeren van de intakegesprekken met mensen die in de schulden zitten of op andere wijze financiële problemen hebben. Op basis van wat er in zo’n gesprek aan de orde is gekomen wordt aan een maatje gevraagd of hij of zij de begeleiding van een cliënt op zich wil nemen. Daarnaast worden overleggen en trainingen georganiseerd.

Waar bestaat de hulp uit die deze organisatie biedt, en kan je iets vertellen over de doelgroep die zich aanmeld?

Ja, waar bestaat de hulp uit? Belangrijk is, om in eerste instantie inzicht te krijgen in de financiële situatie van de cliënt en wat de schulden zijn. Vaak is het ook nodig de hele financiële administratie op orde te brengen. Wordt en is alle post wel geopend? Is het mogelijk om afspraken te maken met schuldeisers of zijn de problemen al zo groot, dat bijvoorbeeld professionele hulp moet worden ingeschakeld. In Purmerend bijvoorbeeld Activa. Het kan natuurlijk ook zijn, dat je constateert dat er ook nog andere problemen spelen dan alleen financiële en er dus eventueel andere hulpverleningsorganisatie zouden moeten worden ingeschakeld. Er wordt denk ik gauw gedacht dat mensen die financiële problemen hebben niet met geld kunnen omgaan of een heel klein inkomen hebben. De praktijk wijst echter anders uit.

De vraag om iets te vertellen over de doelgroep is moeilijk te beantwoorden. Ik denk niet en eigenlijk weet ik dit wel zeker, dat er geen specifieke doelgroep is. Ik wil het er eigenlijk bij laten, door te zeggen, dat de problematiek waar schuldhulpverlening mee te maken krijgt, door alle lagen van de bevolking loopt.

Wat vindt je leuk aan het betrokken zijn bij schuldhulpverlening?

Ik weet niet of je van leuk kunt spreken. De vraag is , wat kan je voor een ander betekenen. Je kan in de maatschappij niet langs elkaar heen leven. Je mag best zorg om je mede mens hebben. Ieder heeft wat dat betreft zijn of haar talenten. Ik vind het plezierig om met mensen om te gaan. Zowel in mijn werkzame leven en daarnaast de bestuurlijke functies die ik heb vervuld, heb ik altijd veel contact met mensen van verschillende achtergrond gehad. Dat heb ik altijd als heel plezierig en verrijkend ervaren. Nu, bij Schuldhulpmaatje, hoe verschillend de mensen ook zijn  waar ik mee in contact kom en ook de problemen waar je dan mee geconfronteerd wordt, geeft het mij een goed gevoel dat ik er voor anderen kan zijn.

Wat kan jij mensen als tip meegeven die merken dat ze er zelf financieel niet helemaal uit komen?

Schuif de problemen niet voor je uit, maar probeer hulp te krijgen. Hoe eerder je inzicht krijgt in je eigen financiële situatie hoe eerder je wellicht maatregelen kunt nemen om echte financiële problemen te voorkomen.

Maak een overzicht van je inkomsten, alle vaste lasten en kosten voor levensonderhoud.

Vraag tijdig hulp als blijkt dat het financiële plaatje niet sluitend te krijgen is.

 

 

 

 

Eerste Hulp bij Schulden

Wist je dat bijna iedereen wel iemand kent of in de straat heeft wonen met schulden? De meeste mensen hebben anderen nodig om hun schuldenprobleem aan te pakken. Lees op de website van eerste hulp bij schulden hoe mensen zoals jij en ik in de schulden kunnen raken en hoe je veilig kunt helpen.
Doe eerst de testjes en verbaas je over de grootte van de problematiek. Volg de pijlen op deze site en ontdek dat jij écht iets kunt doen, zonder geld te geven.

eerste hulp bij schulden

Wordt u ook SCHULDHULPMAATJE?

Wordt u ook SCHULDHULPMAATJE?

 

Schulden, onbetaalde rekeningen, slapeloze nachten; steeds meer Nederlandse huishoudens hebben financiële problemen. Vier op de tien gezinnen komen niet rond van hun budget, bijna twee miljoen Nederlanders zitten “krap bij kas” en staan vaak rood. Het gaat dikwijls van kwaad tot erger.

 

Via de Gemeentelijke Kredietbank of Sociale Dienst van de gemeente komen mensen steeds vaker in een schuldsaneringtraject. Ze krijgen dan hulp van professionals, maar omdat binnen het gemeentebudget niet voldoende tijd en aandacht gegeven kan worden, worden daarnaast ook externe bureaus ingeschakeld. De kosten daarvan kunnen behoorlijk oplopen en moeten dan door de mensen zelf worden gedragen.

 

In het project “Schuldhulpmaatje” wordt deze extra begeleiding (gratis) gegeven door vrijwilligers. Bovendien kan hierin ook rechtstreeks om hulp gevraagd worden door mensen die in financiële problemen dreigen te komen. Schuldhulpmaatje is een project van de landelijke kerken. Dit project is ruim drie jaar geleden gestart en nu al in meer dan 60 gemeenten actief.

 

Vorig jaar waren ook Purmerendse kerken bezig met het opzetten van zo’n organisatie en werden daarvoor onder meer via het eerste deel van dit artikel “SchuldHulpMaatjes” gezocht. En met succes. In augustus 2013 is toen de stichting SchuldHulpMaatje Purmerend opgericht (met als bestuur afgevaardigden van nu 6 kerken), in november werden de eerste 12 maatjes opgeleid, en in januari begon het eigenlijke werk. Helaas blijkt dit erg hard nodig te zijn, want in het eerste half jaar hebben zich al 30 “clienten” aangemeld. De volgende 3-daagse maatjestraining is dan ook al gepland (voor 20 september en 4 en 18 oktober). Hiervoor zijn op dit moment 8 aanmeldingen, maar er is ruimte voor nog meer maatjes. Wie wil ook schuldhulpmaatje worden???

 

Wat doen Schuldhulpmaatjes?

Een maatje komt gemiddeld eens per week bij iemand op bezoek. Contact heeft een duidelijk doel! Zicht krijgen op de financiële situatie en deze weer op orde brengen. Bovendien helpt het maatje iemand om mentaal weerbaar te worden, om opnieuw prioriteiten te stellen. Wat vind je nu echt belangrijk en waar wil je je geld aan uitgeven? Deze cruciale vragen hebben een helder antwoord nodig. Daarna kunnen nieuwe (financiële) keuzes worden gemaakt. Het maatje biedt ondersteuning bij dit proces.

 

Het is belangrijk dat een maatje affiniteit heeft met cijfers, financiën en de doelgroep. Een luisterend oor en een open mind zijn ook van belang. Een maatje durft iemand een spiegel voor te houden en kan tijdig doorverwijzen.

 

Hoe worden maatjes opgeleid?

Maatjes gaan niet zomaar aan de slag. Ze krijgen een interessante driedaagse zogenaamde PPP-training (Persoonlijkheid, Portemonnaie en Praktijk). Men leert daar over typen persoonlijkheden (spenders en spaarders), financiën en schuldhulpverlening. Ook zijn er coördinatoren die elk een aantal maatjes begeleiden.

 

Kijk gerust verder op deze site voor meer informatie

SchuldHulpMaatje Purmerend actief dankzij Oranjefonds en Bim Bam

 Via Schuldhulpmaatje worden mensen die in ernstige financiële problemen zijn of dreigen te komen intensief begeleid en ondersteund door goed getrainde vrijwilligers, de maatjes. De landelijke organisatie is pas in 2010 opgericht en heeft nu al lokale stichtingen in meer dan 60 plaatsen. Nog onlangs kreeg zij veel publiciteit toen koning Willem-Alexander als beschermheer van het Oranjefonds SchuldHulpMaatje in Midden-Delfland bezocht. Vooral dankzij een subsidie van € 30.000 van ditzelfde fonds kon ook de in Purmerend opgerichte stichting beginnen; samen met een aanzienlijke bijdrage van de stichting Bim Bam (van de huis-aan-huis kledinginzameling in de bekende gele zak) en aanmoedigingssteun van woningcorporatie Intermaris en burgerlijke gemeente zorgde dit voor een gezonde financiële basis voor de komende paar jaar. Het werk van bestuur en maatjes is weliswaar voor 100% onbezoldigd, maar aan de vereiste training en jaarlijkse hercertificering van de maatjes zijn aanzienlijke kosten verbonden.

De stichting SchuldHulpMaatje Purmerend is in augustus 2013 opgericht op initiatief van vijf Purmerendse kerken die met elk een afgevaardigde het bestuur vormen. De eerste twaalf maatjes zijn in november opgeleid, kregen in december hun certificaat uitgereikt door wethouder Daan, en konden in januari officieel aan de slag. Op dit moment worden al 15 cliënten begeleid, aangemeld via Caritas, Diaconie, Voedselbank, burgerlijke gemeente of op eigen initiatief. Ook hebben zich al weer 5 nieuwe maatjes gemeld. Een zeer succesvolle start die – helaas – laat zien dat er heel veel te doen is op dit gebied.

001002