Interview met Jan Zwart

img_0088-jan-uilSinds wanneer ben je bij Schuldhulpmaatje betrokken?

Vrijwel vanaf het begin. In een overleg van vertegenwoordigers van diverse kerken werd op 30 mei 2012 een stuurgroep samengesteld waar ik ook deel van uitmaakte. Vanaf dat moment voerden wij allerlei overleg met diverse instanties zoals Gemeente Purmerend(Schuldsanering Activa), de Sociaal Medische Dienst(Sociaal Raadslieden), Humanitas. Al in de aanloopfase wilden wij duidelijk maken wie wij zijn, wat wij willen gaan doen en hoe wij willen samenwerken. Door onze open opstelling kregen wij enkel positieve reacties.

Wat is Schuldhulpmaatje eigenlijk?

Al in 2010 waren vertegenwoordigers van diverse kerken begonnen met een landelijke opzet om in elke grotere plaats of regio een plaatselijke stichting op te richten met als doel om als vrijwilligersorganisatie mensen met financiële problemen tot raad en daad te zijn. Men zag ook in de praktijk de nood die er is; het groter wordende verschil tussen rijk en arm en de onmacht die er bij velen was om er zelf uit te komen. Dit had ook te maken met een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt door toeneming van allerlei regels ook op financieel gebied terwijl  ook de digitalisering van de maatschappij voor velen nog steeds een grote barrière is.

Hoe komt het dat je je bent gaan inzetten voor mensen met schulden?

Al sinds mijn 23ste koos ik voor het beroep van maatschappelijk werker. Werkervaring deed ik op bij de reclassering, bejaardenzorg, psychiatrische hulpverlening en nog het langst als maatschappelijk werker bij het Leger des Heils in de binnenstad van Amsterdam. Veel van mijn cliënten hadden uitkerings-, schulden- en budgetterings-problemen en nadat ik met pensioen ging kwam ik via een vriend als vrijwilliger bij de voedselbank terecht waar ik ook baat had van mijn werkervaring.

Toen er vanuit de plaatselijke kerken gestart werd met het oprichten van een plaatselijke stichting Schuldhulpmaatje sprak mij dat zeer aan. Bij de Voedselbank had ik al ervaren dat bijna alle mensen wel in de financiële problemen zaten maar dat er allerlei redenen waren waarom het niet lukte er uit te komen. O.a. een ondoorzichtig toeslagenbeleid, onvoldoende bekendheid hoe je van de professionele hulpverlening gebruik kunt maken, voor jezelf niet toe willen geven dat je er zelf niet uitkomt, , in een te laat stadium hulp inschakelen, de veelal ambtelijke taal van brieven niet begrijpen mede door culturele en taalproblemen. En verder echtscheidings- en werkeloosheidsproblemen.

Waarom koos je ervoor om vanuit de kerken vrijwilligershulp te verlenen?

Ik vind het een goede zaak dat de 6 plaatselijke kerken inzien dat zij naast een evangeliserende ook een diaconale taak hebben, waarmee ik bedoel dat wij in concrete zin dienstbaar willen zijn aan de bevolking te Purmerend en Beemster. Ik vind het een mooie ontwikkeling dat deze kerken meer en meer gaan samenwerken zoals via Schuldhulpmaatje, Present en Diaconaal Platform. Wij vinden het belangrijk dat  samengewerkt wordt met de professionele hulpverlening en andere vrijwilligersorganisaties.

Als maatje willen wij naast degenen staan, die er zelf niet meer uit komen. Dit houdt in dat wij weer hoop en perspectief willen bieden, schulden inventariseren en regelingen treffen en de haalbaarheid hiervan inschatten. Brieven opstellen als men dit zelf niet kan. Wij adviseren de cliënt hierbij maar als vrijwilligersorganisatie nemen wij niet de verantwoordelijkheid over. Wij hebben nu 22 maatjes, die veelal in de financiële sector hebben gewerkt. Om maatje te worden is dit overigens geen voorwaarde.

Wat is je huidige rol binnen Schuldhulpmaatje Purmerend?

In het voorjaar van 2013 troffen wij de laatste voorbereidingen voor oprichting van Schuldhulpmaatje Purmerend. Op 8 augustus 2013 werd onze Stichting Schuldhulpmaatje Purmerend in aanwezigheid van Notaris Cabenda opgericht. Binnen het Bestuur werden de diverse functie verdeeld waarbij ik voorzitter werd. Ik zie mijn taak als coördinerend en initiërend. Uit ervaring heb ik gemerkt dat wij alle kennis binnen het Bestuur nodig hebben en elkaar zo waardevol kunnen aanvullen. Op landelijk niveau vertegenwoordig ik met een medebestuurslid SHMPurmerend waar wij als landelijke organisatie 2 keer per jaar bij elkaar komen met de andere ong. 75 plaatselijke stichtingen. Verder zit ik met één van onze twee coördinatoren in het stedelijk Ketenoverleg Schuldhulpverlening. Daarnaast ben ik ook een schuldhulpmaatje met diverse cliënten. Dit geldt overigens ook voor diverse andere bestuursleden. Zodoende behouden wij een rechtstreekse link met het directe maatjeswerk. En verder ben ik nog steeds actief als vrijwilliger maatschappelijk werker bij de voedselbank waar deels ook een overloop met onze cliënten is.

Kun je een voorbeeld geven van een cliënt?

Ik denk aan een cliënt die al wel een aantal jaren in Nederland woonde, wel een huurwoning had, maar door een complicatie geen verblijfsvergunning kreeg, daardoor geen uitkering had, geen zorgverzekering en steeds meer schulden kreeg en bedreigd werd met beslaglegging en uithuiszetting.  Ik zag het als mijn taak om het vastgelopen contact tussen de advocaat en de IND(Immigratie- en Naturalisatie Dienst) te herstellen, waardoor met enige moeite alsnog een verblijfsvergunning werd verstrekt. Vervolgens heb ik de schuldeisers geïnformeerd over de situatie, toeslagen geregeld en voor zover de financiële ruimte dit toeliet, regelingen getroffen met schuldeisers. Dit verloopt succesvol en geeft mij veel voldoening.

Welke droom heb je voor Purmerend?

Dat we als bewoners van de stad Purmerend en de Gemeente Beemster in vrede samen- leven.  Dat niemand onnodig financiële zorgen heeft en voor zover dat wel zo is hierbij hulp krijgt om mee te doen in een ingewikkelde maatschappij. En dat ook vrijwilligers vanuit een interkerkelijke organisatie hierin een rol mogen spelen opdat ook de volmaakte liefde van Jezus Christus in ons deels  zichtbaar mag worden. En verder vind ik dat wij een signalerende taak hebben als regelingen niet goed functioneren en er maatschappelijke lacunes zijn.

(interviewer bestuurslid Anne Muis)