Doel

Passages uit de akte van oprichting.

De stichting heeft ten doel het voorkomen en oplossen van financiële schuldproblematiek van particulieren, geïnspireerd door Bijbelse motivatie.

De stichting zet daarvoor SchuldHulpMaatjes in die pro Deo werken op vrijwillige basis en die voor dit maatjeswerk slechts aanspraak kunnen maken op de binnen de stichting afgesproken onkostenvergoedingen. De SchuldHulpMaatjes worden allen door de stichting geselecteerd en allemaal, conform landelijke uitgangspunten, landelijk (her)gecertificeerd. De stichting zet dus louter vrijwillige en )her)gecertificeerde SchuldHulpMaatjes in die landelijk zijn geregistreerd. Ten behoeve hiervan wordt een samenwerkingsovereenkomst getekend met Crown Financial Minstries.

De begeleiding van hulpvragers kan zowel op vrijwillige basis plaatsvinden als op basis van een verplichting die wordt opgelegd door een officiële hulpverleningsinstantie.

De stichting dient het algemeen belang en beoogt niet het maken van winst.

Richtsnoer

Binnen de stichting staat de hulpvraag van de cliënt centraal. De privacy van personen die zich met een hulpvraag tot de stichting wenden, wordt oor d stichting volledig gewaarborgd. De stichting en diegenen die namens haar optreden en handelen ( bestuursleden, leden van een commissie, ieder SchuldHulpMaatje en eventuele andere vrijwilligers en betrokkenen) dragen zorgen voor en staan in de voor de noodzakelijke vertrouwelijkheid en geheimhouding.

Beloningsbeleid

Het bestuur en de maatjes verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Strategisch plan

Voor SHM Purmerend is een strategisch plan opgesteld. Wij hopen dat u na het lezen van dit plan net zo enthousiast en geïnspireerd raakt als wij om de mensen die de stap naar financiële orde op zaken hebben gezet nog een stapje verder te helpen.

Strategisch plan SHM Purmerend 

In het strategisch plan worden de volgende onderwerpen besproken. In hoofdstuk I worden de achtergronden van het projectplan toegelicht. Onderwerpen als armoede in Purmerend en schuldenproblematiek zullen worden besproken. Hoofdstuk II is geheel gewijd aan de doelstelling, de organisatie en het monitoren van het project. Ook komt de samenwerking met andere organisaties in dit hoofdstuk aan bod. In hoofdstuk III wordt aandacht besteed aan de werving en selectie van de klanten en maatjes en de training van de maatjes. Tot slot is in hoofdstuk IV een begroting opgenomen.